Јавна набавка добара – енергенати

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку добара – ЕНЕРГЕНТИ»,  а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.5.2018 године до 10.30 часова.
 
Позив

Конкурсна документација

Одлука