Јавне набавке СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛ

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку  СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.07.2019. године до 10:30 часова.

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 03.07.2019