Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

ЈН реагенаса и трака за лабораторију

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку РЕАГЕНАСА И ТРАКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
АПАРАТЕ – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 21.5.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурснас документација

Измена 1

Измена 2

ЈН стерилизација

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «онуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса
стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 5.3.2018 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Obaveštenje o ZZP

ЈН канцеларијског материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку половних возила за Службу кућног лечења и неге – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 7.12.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Одлука канцеларијски материјал

ЈН половна возила за службу кућног лечења и неге

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку половних возила за Службу кућног лечења и неге – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 6.12.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Одлука половна возила