Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН штампаног материјала

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.10.2019. године до 12.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 22.10.2019. године у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.

ЈН Погонско гориво

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ПОГОНСКОГ ГОРИВА, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 28.10.2019. године до 12.00 часова.

Конкурнса документација

Позив

ЈН ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“ – НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.08.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна докуемнтација