Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

Јавна набавка реагенаса и трака за лабораторијске апарате

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Реагенаса и трака за лабораторијске апарате – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.05.2017 године до 10.00 часова.

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

Јавна набавка биолошке контроле

Биолошке контроле процеса стерилизације и испитивање бактериолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 17.02.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Одлука

ЈН осигурања

Понуде се достављају на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац са назнаком „понуда за јавну набавку Oсигурања зграда, опреме, стакла, лица запослених и осигурања возила од аутоодговорности, обликован по врстама осигурања – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 21.12.2016 године до 12h.

Позив

Конкурсна документација

Измена

Продужење рока

ЈН стоматолошких столица

Понуде се достављају на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац са назнаком „понуда за јавну набавку седам стоматолошких столица – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 21.12.2016 године до 12h.

Позив

Конкурсна документација