Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

ЈН два дефибрилатора са монитором

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку два дефибрилатора са монитором, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 24.11.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН молерско фарбарских материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку молерско фарбарског материјала ЈН бр. 18/Д – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 16.11.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН уређивање фасаде у ЗС Брестовац

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку УРЕЂИВАЊЕ ФАСАДА У ЗС БРЕСТОВАЦ, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 3.11.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН средстава за хигијену

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХЕМИЈУ, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 3.11.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Продужење рока

Измена

Одлука