Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

ЈН мобилна телефонија

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – МОБИЛНА ТЕЛЕФООНИЈА – НЕ ОТВАРАТИ»,  а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 2.7.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН телекомуникационих услуга

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку Пружања ВПН телекомуникационих услуга »,  а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 25.6.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Питање

ЈН стоматолошког материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА»,  а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 13.7.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН сервисирање медицинских апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА»,  а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 7.6.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација