Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

ЈН услуга мобилна телефонија

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Реагенаса и трака за лабораторијске апарате – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 29.05.2017 године до 10.00 часова.

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

Питање 1

Измена 1

ЈН сервисирање медицинских апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Реагенаса и трака за лабораторијске апарате – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 19.05.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Јавна набавка реагенаса и трака за лабораторијске апарате

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Реагенаса и трака за лабораторијске апарате – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.05.2017 године до 10.00 часова.

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

Јавна набавка биолошке контроле

Биолошке контроле процеса стерилизације и испитивање бактериолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 17.02.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Одлука