Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

ЈН Сервисирање стоматолошких апарата са уградњом резервних делова

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку Сервисирање стоматолошких апарата са уградњом резервних делова – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 25.07.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН Рендген материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку Рендген материјала – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 21.07.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН Стоматолошког материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку Стоматолошког материјала – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 17.07.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна док

Измена

ЈН медицинског санитетског материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку медицинског санитетског материјала – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 11.07.2017 године до 1200 часова.

Позив

Конкурсна документација