Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

ЈН Стоматолошког материјала

-ЛЕКОВИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ РЕШЕЊЕ АЛИМС-а
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА – ЛЕКОВИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ РЕШЕЊЕ АЛИМС-а, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 20.10.2017 године до 10.00 часова.

ЈН погонско гориво

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ПОГОНСКОГ ГОРИВА – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 11.10.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН реагенаса за лабораторијски апарат ИРИЦЕЛ2000

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку РЕАГЕНАСА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ „IRICELL2000“ – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 18.09.2017 године до 10.00 часова.

Poziv за ЈН

Конкурсна документација

ЈН ауто гума и акумулатора за возила

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ауто гума и акумулатора за возила за партију ______ – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 16.08.2017 године до 12.30 часова.
 
Позив

Конкурсна

Измена конкурсне документације