Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“ – НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.08.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна докуемнтација

ЈН Лабораторијски материјал

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ЛAБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НЕ ОТВАРАТИ» а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 18.07.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурнса документација

Јавне набавке СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛ

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку  СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.07.2019. године до 10:30 часова.

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 03.07.2019