Позиви за јавне набавке

Позивамо заинтересована правна лица да учествују у јавним набавкама и конкурсима које објављујемо на овој страници.

ЈН канцеларијског материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку половних возила за Службу кућног лечења и неге – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 7.12.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Одлука канцеларијски материјал

ЈН половна возила за службу кућног лечења и неге

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку половних возила за Службу кућног лечења и неге – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 6.12.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Одлука половна возила

ЈН замена и реконструкција расвете

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «ЗАМЕНА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
РАСВЕТЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ И ЗС, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 6.12.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурнса документација

Одлука расвета

ЈН два дефибрилатора са монитором

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку два дефибрилатора са монитором, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 24.11.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација