Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Сервисирање возила са уградњом резервних делова

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 17.08.2018. године до 10.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Позив

Конкурсна документација

Одлука

ЈН Heliant Health

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“ – НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 13.08.2018. године до 12.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Конкурсна докуменатција 2018

Позив 2018

ЈН услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац,
са назнаком:
«Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА, НЕ ОТВАРАТИ»
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 27.07.2018. године до 10.00 часова.

Poziv

Konkursna 2018

Одлука

ЈН МЕДИЦИНСКО-САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛ

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац,
са назнаком:
«Понуда за јавну набавку МЕДИЦИНСКО-САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.07.2018. године до 12.00 часова.

 

Конкурсна документација

Позив

Питање

Одлука