Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН Санација подова

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са
назнаком: «Понуда за јавну набавку радова – поправка подова у објектима
Дома здравља Лесковац, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт
телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до
07.11.2018. године до 10.00 часова.

Конкурнса документација

Позив

Продужење рока

Измена документације

ЈН Стоматолошког материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 17.10.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН Погонског горива

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ПОГОНСКОГ ГОРИВА, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 15.10.2018 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Одлука

ЈН ауто гума и акумулатора

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ауто гума и акумулатора за возила
ЗА партију _____, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 30.08.2018. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Продужење рока

Измена документације