Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН Сервисирање стоматолошких апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.05.201 9 године до 1 0 00 часова.

 

Позив
Конкурсна

Реагенси и траке за лабораторијске апарате

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
«Понуда за јавну набавку Реагенси и траке за лабораторијске апарате – НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.05.2019. године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН Биолошка контрола процеса стерилизације

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених,
НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 24.04.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
«Понуда за јавну набавку СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 20.02.2019. године до 10.00 часова.

Конкурсна документација

Позив 

Питање