Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН Лабораторијски материјал

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ЛAБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НЕ ОТВАРАТИ» а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 18.07.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурнса документација

Јавне набавке СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛ

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку  СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.07.2019. године до 10:30 часова.

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 03.07.2019

ЈН услуга мобилне телефоније

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуге МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА НЕ ОТВАРАТИ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 24.06.2019. године до 10:00 часова.

Конкурсна документација

Позив

ЈН СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавкиПонуде се достављају непосредно или поштом на адресу:

Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116
16000 Лесковац, са назнаком:
Понуда за јавну набавку услуга
СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до
21. 06 .201 9. године до 10:00 часова.Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отва рања понуда вратити нео творене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Позив
Конкурсна документација 2019

Измена уз сервисирање мед.апарата

Измена 2 уз сервисирање мед.апарата

Одлука