Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Јавна набавка енергенти

Јавно отварање понуда обавиће се 02.09.2014. године, односно четрдесетог дана од дана објављивања позива на наведеним Порталима у 12,30 часова у Великој сали Дома здравља.

Позив енергенти
Конкурсна енергенти
Обавештење о закљученом уговору, партија I лож уља
Обавештење о закљученом уговору, партија III