Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН осигурање возача и путника у возилима Дома здравља Лесковац

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 , 16000
са назнаком: «Понуда за јавну набавку у слуга осигурање возача и путника у возилима Дома здравља Лесковац , НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Позив
Конкурсна документација

ЈН Сервисирање стоматолошких апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.05.201 9 године до 1 0 00 часова.

 

Позив
Конкурсна

Реагенси и траке за лабораторијске апарате

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
«Понуда за јавну набавку Реагенси и траке за лабораторијске апарате – НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.05.2019. године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН Биолошка контрола процеса стерилизације

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених,
НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 24.04.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација