Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Реагенси и траке за лабораторијске апарате

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
«Понуда за јавну набавку Реагенси и траке за лабораторијске апарате – НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.05.2019. године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН Биолошка контрола процеса стерилизације

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених,
НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 24.04.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

ЈН СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
«Понуда за јавну набавку СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 20.02.2019. године до 10.00 часова.

Конкурсна документација

Позив 

Питање

JН ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Дом здравља Лесковац, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности и позива понуђаче да поднесу своје понуде. Предмет јавне набавке мале вредности је: ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:«Понуда за јавну набавку
„ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ“
НЕ ОТВАРАТИ,а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 11.02.2019.године до 10.00 часова.
Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Конкурсна документација

Позив

Конкурсна-спремачице измена

Продужење рока

Закључен уговор