ЈН Лабораторијског материјала

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац,
са назнаком:
«Понуда за јавну набавку ЛAБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА,
НЕ ОТВАРАТИ»
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 16.07.2018. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Измена 1

Питање

Odluka o dodeli ugovora-lab.mat.