ЈН Oсигурање имовине, осигурање запослених, осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла и каско осигурање појединих возила

Дом здравља Лесковац, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности и позива понуђаче да поднесу своје понуде. Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуга осигурања имовине, осигурања запослених, осигурања возила од аутоодговорности и лома стакла и каско осигурање појединих возила, обликован у партијама и по врстама осигурања:
ПАРТИЈА 1 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
1. Осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске објекте , опрему и залихе са укљученим допунским ризиком излива воде из инсталација, на “први ризик“
2. Осигурање машина од лома
3. Комбиновано осигурање електронских рачунара
4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
5. Осигурање стакла од лома
ПАРТИЈА 2 – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја- незгоде
ПАРТИЈА 3 – ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
7. Обавезно осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла
8. Каско осигурање појединих возила

Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица запослених и осигурања возила од аутоодговорности, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 08.01.2019. године до 12.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Конкурнса документација

Позив

Питање