ЈН осигурање возача и путника у возилима Дома здравља Лесковац

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 , 16000
са назнаком: «Понуда за јавну набавку у слуга осигурање возача и путника у возилима Дома здравља Лесковац , НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Позив
Конкурсна документација