ЈН сервисирање медицинских апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА»,  а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 7.6.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација