ЈН СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
«Понуда за јавну набавку СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 20.02.2019. године до 10.00 часова.

Конкурсна документација

Позив 

Питање