ЈН Стоматолошког материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 17.10.2018 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација