ЈН за набавку сонде за ултразвучни апарат

Набавка две сонде за потребе рада на ултразвучном апарату MyLabSeven, произвођач ултразвука Esaote.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 25.08.2016.г до 12h.

Позив

Конкурсна документација