Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове

Начелник Службе:
дипл.економиста Горица Стаменковић

Укупан број радника у Служби:

На неодређено радно време: 112
Квалификациона структура:

  • VII – 6
  • VI – 18
  • V – 1
  • IV – 31
  • III – 20
  • II – 2
  • I – 34

Контакт телефон Службе:

016/243-826

Опис службе

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове је посебна немедицинска служба Дома здравља и чине је три оделења:

  • Оделење за правне послове
  • Оделење за економско-финансијске послове
  • Оделење за техничке и друге послове

Послови Службе:

  • израда предлога, образложење предлога и коначна редакција текста општих аката,
  • израда уговора о раду и контрола уговора о раду за огранке Вучје и Грделица,
  • пријава и одјава запослених код надлежних завода,
  • заступање пред судовима и другим државним органима,
  • израда одлука, решења и уговора
  • утврдјивање одговорности због повреда радних обавеза и проузроковања штете,
  • заштита пацијентових права
  • учешће на тендерима и израда тендерских уговора,
  • средјивање и ажурирање архиве и архивске градје и излучивање архивске градје
  • израда повредних листа и други послови у вези са заштитом на раду,
  • текући послови ( решења, одлуке, записници, потврде о радно-правном статусу и појединачним правима и др. )
  • формирање и циркулација документације из финансијског пословања,
  • водјење главне књиге и аналитичке евиденције,
  • примена контног плана и евидентирање свих књиговодствених промена,
  • обрачун и исплата зарада,
  • имплементација уговора,
  • спроводјење поступака јавне набавке,
  • испуњавање финансијских обавеза према добављачима,
  • магацинско пословање,
  • израда финансијских извештаја и завршног рачуна,
  • одржавање техничке исправности уредјаја и објеката,
  • сервисирање апарата и уредјаја,
  • прање веша,
  • занатски радови,
  • одржавање хигијене,
  • противпожарна заштита,
  • физичко обезбедјење и др.

 Оделење за правне послове

Шеф Оделења:
дипл. правник Драгољуб Динић

Одсек за кадровске послове
шеф одсека : дипл правник Слађана Стефановић

Одсек за правне послове
шеф одсека : дипл правник Дејан Стојановић

Контакт телефон :
016/213-518

Радно време:
Радно време Оделења за правне послове је понедељак-петак од 07х-14:30х и једна субота месечно.

Оделење за економско-финасијске послове

  • Одсек за финансијске послове
  • Одсек књиговодства
  • Одсек за израду фактура и плана
  • Одсек за јавне набавке
  • Одсек за финансије стоматологије

Контакт телефон:
016/244-954

Радно време:
Радно време Оделења за економско-финасијске послове је понедељак-петак од 07-14:30 и једна субота месечно.

Оделење зе техничке и друге послове

Шеф Оделења:
Зоран Величковић