О нама

Првог јануара 1978. године, сходно изменама и допунама Закона о здравственој заштити, којима је основна здравствена заштита сагледана као јединствена и недељива целина, формирана је ООУР Дом здравља – Лесковац, која обезбедјује основну здравствену заштиту за 150.653 становника који живе у 144 насељених места. ООУР Дом здравља – Лесковац је настала спајањем ООУР Опште медицине и делова Педијатријске службе и Завода за здравствену заштиту.

Ови делови Медицинског центра, који су ушли у састав Дома здравља у Лесковцу, функционисали су у неадекватним условима, често у адаптираним сеоским кућама, или у капацитетима који су градјени за потребе здравства, али нису више били у стању да одговоре савременој организацији здравствене службе. Такодје и кадровски потенцијал новоформираног Дома здравља био је скроман. Због тога, одмах после конституисања ООУР Дома здравља, као приоритетни задаци у његовом развоју били су изградња нових капацитета и кадровско јачање.

Године 1978. отпочела је изградња дечјег и школског диспанзера. Овај објекат пуштен је у рад 1. маја 1978. године. У 1980. години изградјена је здравствена станица у Печењевцу и здравствене станице у Орашцу и Јашуњи. У 1981. години изградјене су здравствене станице у Турековцу и Белановцу и здравствена амбуланта у Богојевцу. У 1982. години изградјен је најзначајнији објекат – Дом здравља у Лесковцу.

Упоредо са изградњом ових капацитета улагано је и у реконструкцију оних објеката Дома здравља који су тиме могли да одговоре својој намени. Извршена је реконструкција водоводних и електричних инсталација и извршена просторна адаптација свих здравствених станица у граду, старе зграде Дечјег и Школског диспанзера, затим здравствене станице у Манојловцу, здравствених амбуланти у Разгојни, Доњој Локошници и Доњем Бријању. Адаптиран је школски простор за смештај зубних амбуланти у основним школама ”Петар Тасић”, ”Васа Пелагић”, ”Коста Стаменковић” и у школама усмереног образовања ”Зеле Вељковић” и ”Раде Металац”.

Изградјени објекти и набављена опрема укључени су у функцију у оптималном року, а проценат искоришћености је врло висок. Поред градјана лесковачке општине, услуге користе и градјани осталих општина у региону, па и шире.

Упоредо са изградњом и опремањем капацитета, у овом периоду дошло је до кадровског јачања ООУР-а Дома здравља у Лесковцу. Од 286 радника (1. јануара 1978. године) укупан број запослених је нарастао на 532 (у 1985.години). Највећи број новопримљених радника је са високом стручном спремом, односно у Дому здравља 1978. године било је 66 са високом стручном спремом, а у 1985. години 172 радника.

У тренутку формирања у Дому здравља су функционисале следеће службе: Служба опште медицине, Центар за здравствену заштиту деце и омладине, Завод за здравствену заштиту радника, Специјалистичко дијагностичка служба и Служба поливалентне патронаже. Ове службе су обављале своју делатност у оквиру четири диспанзера, тринаест здравствених станица, 12 здравствених амбуланти и једног саветовалишта.

Усавршавајући организацију рада и приближавајући здравствену службу потребама градјана, а захваљујући просторним могућностима, набављеној опреми и ангажованим кадровима, у периоду од 1978 до 1985. године формиране су следеће нове службе: Хигијенско – епидемиолошка служба, Служба социјалне медицине са медицинском статистиком, Службе хитне медицинске помоћи, регионалне службе, службе за здравствену заштиту жена и службе кућног лечења и медицинске неге.

Формирано је пет нових диспанзера, четири здравствене амбуланте и прерасле у здравствене станице, отворене четири нове здравствене амбуланте, пет зубних амбуланти у школама и формирано неколико саветовалишта. Организовањем поменутих служби и стварањем материјалних и стручних услова за њихово функционисање, као и јачањем ранијих служби, Дом здравља у Лесковцу је постао једна од најразвијенијих организација основне здравствене заштите у Републици Србији.

Показатељи економског раста ООУР-а Дома здравља – Лесковац, су практично неупоредиви, имајући у виду услове пословања у периоду од 1978. године до данас. Навешћемо само да је укупан приход у тренутку формирања био 34.567.627. динара, а по завршном рачуну за 1985. годину износио је 475.873.686. динара.

Садашњи степен развоја Дома здравља – Лесковац омогућио је да ова ООУР-а пружи годишње око 2.300.000 различитих здравствених услуга (19 услуга на једног осигураника). С обзиром на добру дистрибуцију здравствених капацитета и кадрова, коришћење здравствене заштите у потпуности одговара захтевима и потребама тадних људи и градјана на подручју које Дом здравља – Лесковац обезбедјује здравственом заштитом.