Јавна набавка материјала за рентген

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку рендген материјала, НЕ ОТВАРАТИ».

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.06.2015. године до 12.00 часова.

Позив
Конкурнса документација