Јавна набавка сервисирање мед. апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуге СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 18.04.2016 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Питање

Измена документације

Питање 2

Питање 3

Одлука