Јавна набавка сервисирање возила са уградњом резервних делова

Јавно отварање понуда одржаће се дана 06.08.2015. године у 12.30
часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.

Позив

Конкурсна документација