Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН Сервисирање стоматолошких апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116
16000 Лесковац,
са назнаком:Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 02.06.2020 године до 10:00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отва рања понуда в ратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Позив

Конкурсна документација 2020

ЈН БИОЛОШКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ПОВРШИНА ПУТЕМ ВЛАЖНИХ БРИСЕВА И БАКТЕРИОЛОШКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ РУКУ ЗАПОСЛЕНИХ

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:

«Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.05.2020 године до 12.00 часова.

ЈН РЕАГЕНАСА И ТРАКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:

Дом здравља
Лесковац , Светозара Марковића 116 , 16000
са назнаком:
« Понуда за јавну набавку РЕАГЕНАСА И ТРАКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ НЕ ОТВАРАТИ » а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благов ременом ако је наручиоцу поднета до 25.05.2020 године до 10:00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Реконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком:
« Понуда за јавну набавку радова Р еконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбула нти бр. 3 Дома здравља Лесковац НЕ ОТВАРАТИ» , на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.