Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља
Лесковац,
Светозара Марковића 116
16000 Лесковац, са назнаком:
Понуда за јавну набавку услуга „СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА“ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 30.06.2020 године до 10:00 часова.

Конкурсна докуемнатација 2020

Позив

Продужење рока

Питање 1

ЈН УСЛУГЕ МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116 16000 Лесковац,
са назнаком:«Понуда за јавну набавку услуге МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА НЕ ОТВАРАТИ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 19.06.2020 године до 10:00 часова.

Позив

Конкурсна докуменатација

ЈН Сервисирање стоматолошких апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116
16000 Лесковац,
са назнаком:Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 02.06.2020 године до 10:00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отва рања понуда в ратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Позив

Конкурсна документација 2020

ЈН БИОЛОШКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ПОВРШИНА ПУТЕМ ВЛАЖНИХ БРИСЕВА И БАКТЕРИОЛОШКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ РУКУ ЗАПОСЛЕНИХ

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:

«Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.05.2020 године до 12.00 часова.