Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Реконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком:
« Понуда за јавну набавку радова Р еконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбула нти бр. 3 Дома здравља Лесковац НЕ ОТВАРАТИ» , на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

ЈН Канцеларијског материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛ НЕ ОТВАРАТИ» а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.12.2019. године до 12:00 часова.

ЈН Средства за хигијену

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку средстава за хигијену, НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до
19 1 2 .201 9. године до 12 00 часова.

ЈН штампаног материјала

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.10.2019. године до 12.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 22.10.2019. године у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.