Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН РЕАГЕНАСА И ТРАКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:

Дом здравља
Лесковац , Светозара Марковића 116 , 16000
са назнаком:
« Понуда за јавну набавку РЕАГЕНАСА И ТРАКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ НЕ ОТВАРАТИ » а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благов ременом ако је наручиоцу поднета до 25.05.2020 године до 10:00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Реконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком:
« Понуда за јавну набавку радова Р еконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбула нти бр. 3 Дома здравља Лесковац НЕ ОТВАРАТИ» , на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

ЈН Канцеларијског материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛ НЕ ОТВАРАТИ» а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.12.2019. године до 12:00 часова.

ЈН Средства за хигијену

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку средстава за хигијену, НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до
19 1 2 .201 9. године до 12 00 часова.