ЈН БИОЛОШКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ПОВРШИНА ПУТЕМ ВЛАЖНИХ БРИСЕВА И БАКТЕРИОЛОШКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ РУКУ ЗАПОСЛЕНИХ

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:

«Понуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.05.2020 године до 12.00 часова.