JН ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Дом здравља Лесковац, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности и позива понуђаче да поднесу своје понуде. Предмет јавне набавке мале вредности је: ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:«Понуда за јавну набавку
„ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ“
НЕ ОТВАРАТИ,а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 11.02.2019.године до 10.00 часова.
Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Конкурсна документација

Позив

Конкурсна-спремачице измена

Продужење рока

Закључен уговор