ЈН Канцеларијског материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛ НЕ ОТВАРАТИ» а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.12.2019. године до 12:00 часова.