JН компјутера и штампача

Понуде се достављају на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац са назнаком „понуда за јавну набавку средстава за хигијену – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 08.12.2016 године до 12h

Конкурсна документација

Позив

Измена документације