ЈН молерско фарбарских материјала

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку молерско фарбарског материјала ЈН бр. 18/Д – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 16.11.2017 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација