ЈН ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „HELIANT HEALTH“ – НЕ ОТВАРАТИ, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.08.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна докуемнтација