ЈН поправка санитарних чворова

Понуде се достављају на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац са назнаком „понуда за јавну набавку замена и реконструкција расвете у ОДЗ Грделица и ОДЗ Вучје – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 14.12.2016 године до 10h.

Позив

Конкурнса документација