ЈН Сервисирање стоматолошких апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116
16000 Лесковац,
са назнаком:Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 02.06.2020 године до 10:00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отва рања понуда в ратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Позив

Конкурсна документација 2020