ЈН Средства за хигијену

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку средстава за хигијену, НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до
19 1 2 .201 9. године до 12 00 часова.