ЈН стерилизација

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «онуда за јавну набавку услуга – Биолошка контрола процеса
стерилизације и испитивање бакетриолошке контаминације површина путем влажних брисева и бактериолошке контаминације руку запослених, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 5.3.2018 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација

Obaveštenje o ZZP