ЈН стоматолошких столица

Понуде се достављају на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац са назнаком „понуда за јавну набавку седам стоматолошких столица – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 21.12.2016 године до 12h.

Позив

Конкурсна документација