ЈН услуга мобилна телефонија

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга – услуга мобилна телефонија – НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 29.05.2017 године до 10.00 часова.

Позив за јавну набавку

Конкурсна документација

Питање 1

Измена 1