Меморандум о сарадњи

Дана 19.04.2016. у присуству представника УНИЦЕФ-а Станиславе Вучковић и ментора пројекта „Подршка раном развоју деце“ Даринке Радивојевић у великој сали Дома здравља потписан је протокол о сарадњи на локалном нивоу.

Овај Протокол одражава разумевање и споразум страна о међусобној сарадњи на постизању циљева одређених у Уредби о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству, Службени гласник РС бр. 22/2016, и Уредби о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине, Сл. Гласник РС бр.28/09, Конвенцији УН о правима детета, као и у одговарајућим стратешким документима и законима Републике Србије који се односе на заштиту права детета у Републици Србији.
Потписници Меморандума су:
• Дом здравља Лесковац
• Центар за социјални рад у Лесковцу
• Предшколска установа „Вукица Митровић“
• Удружење родитеља „Рингераја“ Лесковац

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Овај Протокол усмерен је на побољшање положаја деце у првим годинама живота, кроз промоцију и подршку дечјем развоју. Протокол ставља нагласак на подршку родитељима у стимулацији развоја и раног учења, раног препознавања деце са присутним развојним ризицима и са сметњама у развоју, као и на децу из породица лошег социјално економског статуса који носи удружене посебно негативне ризике за развој детета.
Заштићеност правилног развоја детета подразумева задовољавање базичних биолошких потреба детета, породицу која може да задовољи основне психосоцијалне потребе детета, али да би се омогућио правилан развој дете мора имати и приступ локалним услугама. Ране интервенције су неопходне, а резултати деловања сваког система увећавају се деловањем других система. Зато је циљ сарадње да се кроз заједнички рад на побољшању организације и капацитета пружалаца услуга, изградњу протокола комуникације и ефикаснијег коришћења ресурса, унапреди остваривање права све деце, засновано на једнаким могућностима, кроз сагледавање потреба породица и детета, са циљем да се пружањем одговарајуће подршке омогући друштвена укљученост кроз приступ правима, услугама и ресурсима у области образовања, социјалне заштите и здравства.
Спровођењем овог Протокола допринеће се пуној примени постојећих мера, као и развијању нових начина за даље унапређивање положаја детета и породице.

Потписници Протокола су се генерално договорили да сарађују у оквиру следећих области:
a) Сарадња у идентификацији и пружању правовремене подршке деци из осетљивих друштвених група, односно деци којој је из различитих разлога и околности потребна додатна подршка у образовању, здравственој и социјалној заштити како би постигли пуно друштвено учешће у свим сферама живота и реализовали своја права;
b) Подршка деци и родитељима из осетљивих група у остваривању права на квалитетну здравствену заштиту и друге услуге подршке родитељству и развоју деце у раном детињству;
c) Унапређење заштите деце са сметњама и тешкоћама у развоју и друге деце која се суочавају са вишеструким ризицима (сиромаштво, занемаривање и насиље…), кроз јачање система социјалне заштите, образовања и здравства како би поступали у складу са најбољим интересом детета и давали предност породично оријентисаним решењима и пружању услуга у локалној заједници;
d) Повећање укључености деце из осетљивих група у релевантно, квалитетно и инклузивно предшколско образовање и унапређење њихових развојних исхода;
e) Упућивање детета изабраном лекару, односно интерресорној комисији како би се утврдиле потребе за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, у случају да било ко од запослених у ЦСР, ДЗ, ПУ у раду са породицом и дететом примети да је потребна додатна подршка у остваривању права из домена здравствене заштите, образовања или социјалне заштите.
f) Дефинисању средњерочних и дугорочних локалних политика за децу које треба да допринесу унапређењу права детета.

Приоритети сарадње ће бити засновани на годишњим радним плановима, а облик сарадње подразумеваће међусобно информисање, заједничко прибављање података, заједничко учешће у доношењу одлука у вези са стратешким правцима општине у заштити деце, планирање активности, промовисање резултата сарадње итд.