МОЈ ЛЕКАР

Имате право на слободан избор лекара у неком од Домова здравља на подручју матичне филијале Вашег здравственог осигурања.

Списак изабраних лекара по специјализацијама и огранцима:

МОЈ ЛЕКАР
Имате право на слободан избор лекара у неком од Домова здравља на подручју матичне филијале Вашег здравственог осигурања.
У случају да Ваше пребивалиште није на подручју матичне филијале која Вам је издала здравствену књижицу, имате право да изаберете лекара у месту свог пребивалишта.
Ако привремено боравите ван места свог пребивалишта (ученици и студенти, лица смештена у установама социјалне заштите, деца у хранитељским породицама) лекара бирате у месту привременог боравка, (док ту боравите).
Лекара бирате са списка изабраних лекара, који мора бити истакнут у сваком Дому здравља.
Лекара бирате на период од једне календарске године (од дана избора до 31.12.текуће године). Једном датој изјави о избору лекара, продужава се важност аутоматски сваке календарске године, све док не дате изјаву о промени изабраног лекара.

ИЗБОР МОГ ЛЕКАРА
Да бисте изабрали лекара потребно је да приликом прве посете лекару , попуните и потпишете образац Изјаве о избору/промени изабраног лекара.

Изаберите лекара гинеколога
Особе женског пола старије од 15 година живота имају право да поред изабраног лекара из области опште медицине, на исти начин изаберу и свог изабраног лекара гинеколога.

Изаберите лекара педијатра за Ваше малолетно дете
Као родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ имате право да попуњавањем и потписивањем изјаве, изаберете лекара педијатра за Ваше малолетно дете.
У овим случајевима, потребно је да приликом одласка у Дом здравља, понесете здравствену књижицу детета, односно пунолетне особе о којој се старате и Вашу личну карту.

Изаберите лекара стоматолога
Деца до 18 година живота,имају право и на изабраног лекара стоматолога. Начин избора лекара стоматолога исти је као и начин избора лекара педијатра и гинеколога.
Такође, особе старије од 65 година живота имају право да, поред изабраног лекара из области опште медицине и гинекологије, на исти начин изаберу и свог лекара стоматологије.

Изаберите лекара за особу која није у могућности да оде у Дом здравља
Особа која није у могућности да одласком у Дом здравља изврши избор лекара (инвалидно, непокретно лице и др.) има право да Вас овласти, да уместо ње, попуњавањем и потписивањем изјаве, извршите избор њеног изабраног лекара.
Овлашћење мора бити у писаном облику и лично потписано од стране лица која га даје, али не мора бити оверено од стране надлежног органа.
У овом случају, потребно је да приликом одласка у Дом здравља, понесете здравствену књижицу лица које Вам је дало овлашћење, Вашу личну карту и овлашћење.

ДОКТОР У ЗАМЕНИ
Ако је Ваш изабрани лекар привремено одсутан, Дом здравља је у обавези да Вам обезбеди лекара који привремено замењује Вашег изабраног лекара.
Уколико нисте задовољни Вашим изабраним лекаром у замени, имате право да након три месеца од дана замене лекара, изаберете другог лекара, и тада се то сматра променом изабраног лекара, Ви га можете поново изабрати, променом изјаве о изабраном лекару.

ПРОМЕНА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА
Промену изабраног лекара вршите попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Особа која није у могућности да оде у Дом здравља, врши промену изабраног лекара на исти начин као што је извршила избор изабраног лекара (давањем овлашћења за промену изабраног лекара).
Имате право да промените изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.
Уколико вршите промену изабраног лекара пре истека календарске године, у изјави морате да наведете разлоге промене.
Промену изабраног лекара пре истека календарске године можете учинити из следећих разлога:

1. у случају престанка радног односа изабраног лекара у том Дому здравља;
2. ако промените пребивалиште;
3. ако сте незадовољни лекаром који замењује Вашег изабраног лекара, по истеку рока од три месеца од дана обезбеђивања замене лекара;
4. ако је Ваш изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци;
5. ако је дошло до неспоразума са лекаром, због кога сте изгубили поверење у свог изабраног лекара;
6. из других оправданих разлога.

Уколико сте незадовољни Вашим изабраним или лекаром који Вам је додељен као замена, можете захтевати промену изабраног лекара и мимо наведених рокова.
Оправданост Ваших захтева цени надлежни орган у Дому здравља. Он утврђује све битне околности и чињенице изнете у Вашем захтеву за промену лекара. Дом здравља је дужан да Вам у року од 8 дана од дана подношења Вашег захтева, достави свој налаз.

ДУЖНОСТИ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

Мој лекар је дужан да:

1. организује и спроводи мере на очувању и унапређењу мог здравља;
2. обавља прегледе и дијагностику која ми је неопходна;
3. одређује начин и врсту мог лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак мог лечења;
4. упућује ме на амбулантно-специјалистичке прегледе или на стационарно лечење;
5. одређује врсту и дужину мог кућног лечења и прати његово спровођење;
6. прописује ми лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала;
7. води прописану медицинску документацију о мом стању и лечењу;
8. даје оцену о мом здравственом стању и упућује ме на оцену радне способности, односно инвалидности;
9. утврђује дужину моје привремене спречености за рад због болести или повреде, до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад;
10. утврђује потребу да имам пратиоца за време путовања;
11. утврђује потребу мог одсуствовања са посла ради неге ужег члана породице;
12. даје налаз и мишљење о мом здравственом стању на основу чега ми се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству;
13. одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, обзиром на здравствено стање;
14. врши друге послове у вези са остваривањем мојих права из здравственог осигурања.