ЈН СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља
Лесковац,
Светозара Марковића 116
16000 Лесковац, са назнаком:
Понуда за јавну набавку услуга „СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА“ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 30.06.2020 године до 10:00 часова.

Конкурсна докуемнатација 2020

Позив

Продужење рока

Питање 1