Обука за возаче за полагање прве помоћи

Дом здравља Лесковац кандидатима за возаче нуди  обуку и полагање испита из ПРВЕ ПОМОЋИ.


Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово питање је регулаисано чланом 241 и 242 Закона. Обуку из прве помоћи за возаче  Дом здравља Лесковац  реализује  на начин, како је то уређено Правилницима које је донело Министарство здравља Републике Србије.

Припрема за обуку
Обуку из прве помоћи за возаче спроводи Дом здравља Лесковац на основу дозволе Министарства здравља Републике Србије бр. 923-530-072-81/2012-07.
Кандидати за возаче, обуку и полагање прве помоћи започињу попуњавањем ПРИЈАВЕ за обуку.Након предаје попуњене пријаве,кандидат уплаћује трошкове обуке у износу од 5.500,оо динара  на благајни Дома здравља Лесковац (четврти спрат,бр 407).На основу попуњене и предате пријаве и уплате обуке, формирају се групе за обуку. Списак групе полазника са временском динамиком обуке Дом здравља Лесковац објављује на улазу у Кабинет за обуку прве помоћи (први спрат, бр131).

Обука
Обука кандидата за возаче траје 8 школских часова ( у два дана по 4 часа ). Обуку изводе предавачи са важећом лиценцом Министарства здравља Републике Србије и са искуством у раду хитне медицинске помоћи.
Обука се изводи у групи од најмање 5, а највише 15 кандидата.
Распоред часова биће видно изложен на улазу у Кабинет за обуку из прве помоћи (први спрат, бр 131).
Након завршене обуке, сви кандидати који су одслушали предавања, добијају ПОТВРДУ о завршеној обуци.
ИСПИТ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ
Испит из прве помоћи се организује одвојено од обуке,  једанили неколико дана након завршетка обуке.На испит могу да се пријаве кандидати који су завршили обуку,  добили ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи за возаче и уплатили 2.450,оо динара.
Испит се састоји из два дела:

ТЕОРИЈСКИ ДЕО

ПРАКТИЧНИ ДЕО

1.Теоријски део се састоји из теста који се полаже писмено.  Полагање теста траје 45 минута. Тест садржи 20 питања на која се одговара заокруживањем одговора.
Укупан број бодова који се могу освојити на тесту износи 100 бодова. Исход полагања теста се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА. Тест је положио онај кандидат који је освојио 65 – 100 бодова.

2. Практични део испитасе полаже након положеног теста. Практични део испита се може спровести одмах након што комисија објави резултате теста.
Извлачи се једно питање и  у складу са тим демонстрира пред комисијом тражена вештина. Укупан број бодова који се могу освојити за сваку вештину износи 100 бодова, а положиоје онај кандидат који освоји 65 – 100 бодова. Исход полагања практичног дела се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА
Коначни исход испита из прве помоћи се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА/ НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА.
Испит је положио онај кандидат који положи и теоријски и практични деоиспита.

ОБУКА:

ТРАЈАЊЕ: 2 дана по 4 часа

САДРЖАЈ: Предавања, Демонстрација вештина, Увежбавање

ЦЕНА: 5.500 динара са ПДВ-ом

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

ТЕОРИЈСКИ ДЕО: Тест- 20 питања

ПРАКТИЧНИ ДЕО: демонстрација једне вештине прве помоћи

ЦЕНА: 2.450 динара са ПДВ-ом

УПЛАТА: Благајна Дома здравља, четврти спрат, бр 407

МЕСТО: Дома здравља Лесковац, први спрат, бр 131