организација рада

Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове

Помоћник директора за немедицинске послове:
дипл.економиста Горица Стаменковић

Укупан број радника у Служби 108

Квалификациона структура:

 • VII – 12
 • VI – 6
 • V – 2
 • IV – 19
 • III – 18
 • II – 1
 • I – 49

Контакт телефон Службе:

016/243-826

Опис службе

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове је посебна немедицинска служба Дома здравља и чине је три оделења:

 • Оделење за правне послове
 • Оделење за економско-финансијске послове
 • Оделење за техничке и друге послове

Послови Службе:

 • израда предлога, образложење предлога и коначна редакција текста општих аката,
 • израда уговора о раду и контрола уговора о раду за огранке Вучје и Грделица,
 • пријава и одјава запослених код надлежних завода,
 • заступање пред судовима и другим државним органима,
 • израда одлука, решења и уговора
 • утврдјивање одговорности због повреда радних обавеза и проузроковања штете,
 • заштита пацијентових права
 • учешће на тендерима и израда тендерских уговора,
 • средјивање и ажурирање архиве и архивске градје и излучивање архивске градје
 • израда повредних листа и други послови у вези са заштитом на раду,
 • текући послови ( решења, одлуке, записници, потврде о радно-правном статусу и појединачним правима и др. )
 • формирање и циркулација документације из финансијског пословања,
 • водјење главне књиге и аналитичке евиденције,
 • примена контног плана и евидентирање свих књиговодствених промена,
 • обрачун и исплата зарада,
 • имплементација уговора,
 • спроводјење поступака јавне набавке,
 • испуњавање финансијских обавеза према добављачима,
 • магацинско пословање,
 • израда финансијских извештаја и завршног рачуна,
 • одржавање техничке исправности уредјаја и објеката,
 • сервисирање апарата и уредјаја,
 • прање веша,
 • занатски радови,
 • одржавање хигијене,
 • противпожарна заштита,
 • физичко обезбедјење и др.

 Оделење за правне послове

Одсек за кадровске послове
шеф одсека : дипл правник Слађана Стефановић

Одсек за правне послове
шеф одсека : дипл правник Дејан Стојановић

Контакт телефон :
016/213-518

Радно време:
Радно време Оделења за правне послове је понедељак-петак од 07-14:30 и једна субота месечно.

Оделење за економско-финасијске послове

 • Одсек за финансијске послове
 • Одсек књиговодства
 • Одсек за израду фактура и плана
 • Одсек за јавне набавке
 • Одсек за финансије стоматологије

Контакт телефон:
016/244-954

Радно време:
Радно време Оделења за економско-финасијске послове је понедељак-петак од 07-14:30 и једна субота месечно.

Оделење зе техничке и друге послове

Шеф Оделења:
Зоран Величковић

 

Служба за поливалентну патронажу

Главна сестра службе
вмс Бојана Младеновић

У Служби  поливалентне патронаже ради 21 медицинских сестра:

 1.  сестре са всс – 2
 2.  патронажних сестара – 19
 3.  дипл.социолог – 1
 4.  ромски медијатори -2  (преко министарства здравља).

Oд Марта 2014 патронажне сестре дежурају у телефонском саветовалишту Деца Србије сваког дана (радним,викендом и државним празницима) 07-19 на телефон 016/214-323

Контакт телефон Службе:
016/243-242

Радно време:

Радно време Службе за поливалентну патронажу је понедељак-петак од 07-14, суботом од 07-15.
Радно време телефонског саветовалишта је понедељак-петак од 07-20, суботом од 07-14.

Опис службе:

Поливалентна патронажа је део активне здравствене службе чији је циљ да кроз здравствено – васпитни рад у породици унапреди највеће људске вредности, здравље и живот.

Поливалентна патронажа, са становишта здравствене делатности, представља њен најистуренији део који делује у породици. Њени задаци су оспособљавање становништва за самолечење и здравствену заштиту, рано откривање болести, поремећаја здравља, ради благовременог лечења и рехабилитације, подизању нивоа здравствене културе, ради вођења здравијег начина живота и учешћа у збрињавању болесних и немоћних, наравно у сарадњи са другим службама. Да би се могли остварити овако комплексни циљеви и задаци неопходно је добро организована Патронажа.

Законом о здравственој заштити становништва, Поливалентна патронажа је дефинисана као област тј. као служба у основној здравственој заштити, па је зато предвиђена као минимум структуре Дома здравља. У нашем Дому здравља она је добро организована за извршење својих циљева и задатака.

Поливалентна патронажа својим радом обезбедјује здравствену заштиту на територији СО Лесковац, односно на подручју Дома здравља, који обухвата 79 насељених места са укупно 120.766 становника. На подручју Дома здравља Лесковац постоје 10 подручних одбора са укупно 83 месних заједница и једним одбором за координацију месних заједница града Лесковца са укупно 13 месних заједница. Поливалентна патронажа Дома здравља Лесковац ради боље реализације радних задатака сарадјује са службама: Опште медицине, Диспанзера за мајку и дете, Епидемиолошком службом, Неуропсихијатријом, службом Хитне медицинске помоћи, Кућним лечењем и негом итд.

Поливалентна патронажа извршава своје програмске задатке у породици кроз кућне посете и радом у заједници кроз групне облике рада (70% рада је у породици а 30% рада је здравствено – васпитни).
Укупно је планирано 37.788 посета. Укупан број здравствено-васпитних услуга планирано је 10.207.

Патронажним радом обухвата следеће популације: трудница, трудница под ризиком, породиља, новородјенчад, одојчад, одојчад под ризиком, дете у другој години живота, дете у четвртој години живота, особе преко 65 година, активна туберкулоза, оболели од заразне болести, оболели од малигнитета, оболели од шећерне болести, инвалидном и хендикепираном лицу, особама по налогу лекара.

Карактеристике радног места:

Као посебан вид здравствене заштите поливалентана патронажна сестра подстиче становништво на унапредјење здравља кроз рад са појединцем, породицом и широм заједницом. Делује на свих пет нивоа у смислу унапредјења и очувања здравља, раног откривања болести, лечења и рехабилитације. Свој рад реализује кроз индивидуалне и групне методе рада, а у циљу оспособљавања појединца, породице или групе градјана за самобригу и самозаштиту, те водјења здравијег начина живота.

Сарадјује са бројним здравственим, социјалним хуманитарним, друштвено-политичким, невладиним организацијама и др. установама. Због ширине и разноврсности области којима се бави у свом граду, неопходно јој је перманентна едукација, консултације али и постдипломски наставни програм из методике здравственог васпитања, организације рада, планирања и информационог система.

У СВОМ РАДУ ДУЖНА ЈЕ ДА СЕ ПРИДРЖАВА НАЧЕЛА КОДЕКСА ЕТИКЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ДА СЕ ХУМАНО ОДНОСИ ПРЕМА ШТИЋЕНИЦИМА.

Процес рада патронажне сестре карактерише: рад у тиму и самосталан рад на одредјеним задацима, изражен психофизички напор изложеност емоционалним стресовима, временским приликама, постојећој опасности од инфекција, повреда, као и повећан степен одговорности за штићенике и за средства која користи у раду.

За свој стручни рад и професионалну дисциплину одговорна је Главној патронажној сестри и Руководиоцу организационог дела радне организације.

идентификује насиље у породици и повезује жртве са одговарајућим установама и НВО,

обухвата и друге популације и групације у складу с методологијом,

СПРОВОДИ ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНЕ ПРОГРАМЕ применом индивидуалних и групних здр. васпитних метода рада уз коришћење здравствено васпитних средстава,

спроводи организовани систематски здравствено васпитни рад, применом појединих метода и средстава у породици школи , месној заједници, радној организацији и здравственој организацији,

води законом прописану евиденцију и медицинску документацију (патронажни картон породице – компјутерски програм лична карта породице, патронажни лист – компјутерски програм Шифраник, протокол дневних посета, протокол здравствено васпитног рада),

води месечни и тромесечни извештај за свој микрореон,

самостално планира рад на свом микрореону и врши евалуацију плана и програма рада и предлаже измене и допуне, зависно од услова, потреба и могућности средине у којој ради.

Одељење социјалне медицине статистике и информатике

У оквиру Управе Дома здравља Лексовац фунцкионише Одељење социјалне медицине статистике и информатике у коме раде:

 • 2 лекара (1 специјалиста социјалне медицине),
 • 3 медицинских сестара и техничара
 • виши санитирно еколошки инжењер

док у информатионом систему раде:

 • 1 информатичар,
 • 2 оператера

Одељење се бави пословима израде полугодишњих и годишњих планова и извештаја о раду,  пруженим услугама, квалитету, целокпног извештавања за РФЗО, ЗЗЈЗ и  Институ Батут .

У оквиру информационог система врши се:

 •  планирање пројектовање и одржавање рачунарске мреже и опреме коју она чини. Мрежа се простире на целокупној територији Општине Лесковац у распону од 50км и обухвата 32 удаљене локације(главна зграда, дечији диспанзер, огранци у Грделици и Вучју, здравствене станице и амбуланте). Састоји се  од 4 CISCO, 29 TP-LINK рутера и са око 50 свичева марке DELL i TP-LINK
 •  инсталација, одржавање и поравка сервера, радних станица, штампача, читача картица.  Дом здравља располаже са 9 сервера различитих намена,  315 радних станица и око 100 штапмпача различитог типа.
 •  активно учествованје у одржавању и унапређивању здравственог информационог система Хелиант
 •  генерисање и обрада електронске фактуре ка РФЗО
 •  ИТ хелп-деск за све запослене у Дому Здравља
 •  извештавање
 • одржаванје система надзора и пријава/одјава радника

Служба за здравствену заштиту одраслих

Начелник Службе:
мр.сци. мед Сузана Б Митић

Главна сестра службе:
вмс Ивана Здравковић

Укупан број лекара, медицинских сестара и техничара у Служби:

 • На неодређено радно време:
 • Лекари специјалисти: 19
 • Лекари опште медицине: 41
 • Више медицинске сестре: 4
 • Медицинске сестре: 55
 • Администратора: 2
 • Ложач: 1

На одређено радно време:

 • Лекари опште медицине: 6
 • Више медицинске сестре: 1
 • Медицинске сестре: 8

Контакт телефон Службе:

 • 016/215-438 – Начелник
 • 016/236-130 – Картотека

Опис службе

Служба за здравствствену заштиту одраслог становништва је водећа Служба у Дому здравља Лесковац. Служба за здравствствену заштиту одраслог становништва обухвата 1 здравствену станицу и 23 здравственe амбуланте. При Служби за здравствствену заштиту одраслог становништва ради Центар за превенцију.

Центар за превенцију

Координатор центра:  др Гордана Долић

Контакт телефон:
016/214-324

У Центру за превенцију раде: 1 лекара субспецијалиста за исхрану здравих и болесних, 2 медицинска сестре.

Здравствена амбуланта  број 1

Шеф здравствене амбуланте:
др Драгана Јоксимовић

Контакт телефон:
016/212-604

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -20, суботом и недељом у дежурној здравственој амбуланти у Дому здравља Лесковац од 07 -20 .

Здравствена амбуланта број 1 налази се у улици Ратка Павловића 1 (зграда старог уреда). Према подацима у здравственој амбуланти се лечи 12000 становника. У здравственој амбуланти ради 7 лекара, 5 медицинских сестара и 1 администратор.

Здравствена амбуланта  број 2

Шеф здравствене амбуланте:
др Валентина Јовановић

Контакт телефон:
016/212-389

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -20 , суботом и недељом у дежурној здравственој амбуланти од 07 -20 .

Здравствена амбуланте број 2 се налази у улици Николе Скобаљића б.б. Према подацима у здравственој амбуланти се лечи око 20000 становника. У здравственој амбуланти ради 7 лекара, 6 медицинских сестара.

Здравствена амбуланта  број 3

Шеф здравствене амбуланте:
др Јасмина Иванчевић

Контакт телефон:
016/212-297

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -20, суботом и недељом у дежурној здравственој амбуланти од 07 -20 .

Здравствена амбуланта број 3 се налази у улици Бранислава Нушића б.б. Према подацима у здравственој амбуланти се лечи око 14000 пацијената. У здравственој амбуланти ради 7 лекара, 3 медицинских сестара и 1 администратор.

Здравствена амбуланта  број 4

Шеф здравствене амбуланте: др. Сузана Цветковић

Контакт телефон:
016/236-130

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -20, суботом и недељом у дежурној здравственој амбуланти од 07 -20.

Здравствена амбуланта број 4 се налази у згради Дома здравља Лесковац у улици Светозара Марковића 116. Према подацима у здравственој амбуланти се лечи око 15000 пацијената. У здравственој амбуланти ради 5 лекара, 8 медицинских сестара

Здравствена амбуланта  број 5

Шеф здравствене амбуланте:
Др Сузана Јовановић

Контакт телефон:
016/241-405

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -20.

У здравственој амбуланти ради 8 лекара, 7 медицинских сестара

Здравствена амбуланта  број 6

Шеф здравствене амбуланте:
Др Биљана Митић Ђорђевић

Контакт телефон:
016/251-988

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -20

У здравственој амбуланти ради 6 лекара, 6 медицинских сестара

Здравствена амбуланта Анчики

Контакт телефон:
016/294-194

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -14:30

Здравствена станица Брестовац

Шеф здравствене станице:
др Слађана Миљковић

Контакт телефон:
016/782-222

Радно време:
Радно време здравствене станице је понедељак-петак од 07 -19 , суботом и недељом од 07 -14 .

Према подацима у здравственој станици Брестовац се лечи око 5000 пацијената. У здравственој станици ради 4 лекара и 4 медицинских сестара. У овој здравственој станици ради сваки дан и 1 педијатар.

Здравствена амбуланта Печењевац

Шеф здравствене амбуланте:
др Снежана Лозо

Контакт телефон:
016/781-122

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -19, суботом и недељом од 07 -14 .

Према подацима у тој здравственој амбуланти се лечи око 3500 пацијената.

Здравствена амбуланта  Манојловац

Шеф здравствене амбуланте:
др Братислав Натић

Контакт телефон:
016/785-275

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -19, суботом и недељом од 07 -14 .

Према подацима у њој се лечи око 8200 пацијената.

Здравствена амбуланта Турековац

Шеф здравствене амбуланте:
др Маја Цветковић

Контакт телефон:
016/786-110

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -14.

Према подацима у тој здравственој амбуланти се лечи око 2600 пацијената.

Здравствена амбуланта Белановац

Контакт телефон:
016/735-100

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -14.

Према подацима у тој здравственој амбуланти се лечи око 1700 пацијената.

Здравствена амбуланта Губеревац

Шеф здравствене амбуланте:
др Биљана Димитријевић

Контакт телефон:
016/3488-486

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -19, суботом и недељом од 07 -14 .

Према подацима у тој здравственој амбуланти се лечи око 3200 пацијената.

Здравствена амбуланта Богојевац

Контакт телефон:
016/732-366

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07-14 .

Према подацима у тој амбуланти се лечи 1500 пацијената.

Здравствена амбуланта Јашуња

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је уторком и четвртоком од 07 -14 .

У овој амбуланти се лечи око 900 пацијената.

Здравствена амбуланта Доња Локошница

Контакт телефон:
016/730-232

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак , среда и петак од 07 -14 .

У овој здравственој амбуланти се лечи око 1000 пацијената.

Здравствена амбуланта Доње Бријање

Контакт телефон:
016/782-210

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -14 .

У овој здравственој амбуланти се лечи око 1150 пацијената.

Здравствена амбуланта Драшковац

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак, среда и петак од 07 -14 .

У овој здравственој амбуланти се лечи око 1300 пацијената.

Здравствена амбуланта Разгојна

Контакт телефон:
016/730-219

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -14 .

У овој здравственој амбуланти се лечи око 1500 пацијената.

Здравствена амбуланта Ораовица и Бабичко

Контакт телефон:
016/730-103

Радно време амбуланте у Ораовици:
Радно време здравствене амбуланте је уторак и четвртак од 07 -14 .

Радно време амбуланте у Бабичком:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак, среда и петак од 07 -14 .

Здравствена амбуланта Бобиште

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак-петак од 07 -14 .

У овој здравственој амбуланти се лечи око 2000 пацијената.

Здравствена амбуланта Орашац

Контакт телефон:
016/734-266

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је понедељак, среда, петак од 07 -14 .

У овој здравственој амбуланти се лечи око 1600 пацијената.

Здравствена амбуланта Липовица

Контакт телефон:
016/782-233

Радно време:
Радно време здравствене амбуланте је уторак и четвртак од 07 -14.

У овој здравственој амбуланти се лечи око 1600 пацијената.