Реконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком:
« Понуда за јавну набавку радова Р еконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбула нти бр. 3 Дома здравља Лесковац НЕ ОТВАРАТИ» , на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.