Превентивних прегледа

У Дому здравља Лесковац 10.12.2023.год. биће организовани превентивни прегледи за жене старије од 40.год. Организован је ултразвучни преглед дојке.За преглед није потребно заказивање, довољно је да се пацијенти јаве на шалтер радиолошке дијагностике од 8 до 16 часова.

Обавештење

У циљу усаглашавања аката Дома здравља Лесковац са важећим прописима Дом здравља  Лесковац је донео
– Пословни кодекс о Изменама и допунама пословног кодекса
– Правилник о донацијама, поклонима, легатима и медицинској опреми
– Правилник о управљању сукобом интереса у Дому здравља Лесковац
1.      Суштина измени Пословног кодекса односи се на постојање сукоба интереса и примање поклона. Тако  је у правилник имплементирана  обавеза да  су запослени у случају постојања сумње у сукоб интереса или прихватање поклона или услуге, обавезни да о томе најкасније наредног радног дана обавесте Етички одбор Дома здравља Лесковац. Такође, сумњу на корупцију је неопходно пријавити Етичком одбору, односно тужилаштву или министарству надлежном за унутрашње послове. Супротно поступање запослених третираће се као тежа повреда радне обавезе у смислу прописа којима се уређује рад.
2.  Према одредбама Правилника о донацијама, поклонима, легатима и медицинској опреми, одлуку о прихватању донације доноси директор, на начин и по поступку образложеном у правлнику.
Стога је обавеза запослених да  о свакој намераваној донацији донатора обавесте директора установе како би се пријем донације обавио у складу са одредбама правилника.
3. Правилником о управљању сукобом интереса у Дому здравља Лесковац одређено је: поступање у случају да је запосленом понуђен поклон, који се поклон сматра пригодним, као и  да у случају постојања сукоба интереса или прихватања поклона постоји обавеза пријављивања Етичком  одбору Дома здравља.
Такође, према одредбама овог правилника свака сумња на корупцију пријављује се Етичком одбору Дома здравља, а може се пријавити и тужилаштву и Министарству унутрашњих послова.
Правилником о управљању сукобом интереса у Дому здравља Лесковац такође је регулисан и допунски рад здравствених радника као и  (законска) обавеза да се пре почетка обављања допунског рада код другог послодавца добије писану сагласност директора.
У случају нејасноћа или потребе за тумачењем појединих одредби наведених докумената можете се обратити Одељењу за правне послове Дома здравља Лесковац
С поштовањем,
Одељење за правне послове Дома здравља Лесковац