ЈН СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља
Лесковац,
Светозара Марковића 116
16000 Лесковац, са назнаком:
Понуда за јавну набавку услуга „СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА“ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 30.06.2020 године до 10:00 часова.

Конкурсна докуемнатација 2020

Позив

Продужење рока

Питање 1

Донација информатичке опреме

У циљу обнављања информатичке опреме изабраним лекарима Дома здравља Лесковац, друштвено одговорна фирма JURA CORPORATION DOO је донирала:
21 компјутер, 3 матрична штампача, 5 лед монитора и 15 ласерских штампача у вредности од 10.000 EUR.
Обзиром да је од 1. марта 201. године кренула реализација електронског рецепта нова опрема ће знатно повећати квалитет и брзину услуга.