Позив за јавну набавку

Понуде за јавну набавку ВПН телекомуникационе услуге се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку Пружања ВПН телекомуникационих услуга , „НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.05.2016 године до 12.00 часова.

Позив

Конкурсна документација