Заштитник пацијентових права

Право на приговор је једно од права пацијента предвиђено Законом о здравственој заштити.

Ово право представља могућност пацијента да изрази своје незадовољство пруженом услугом, укаже на грешку или на пропуст учињен од стране здравственог радника, те да уз помоћ заштитника пацијентових права реши проблем и оствари своје право из области здравствене заштите и здравственог осигурања.

Приговор се подноси у писаној форми, или усмено, на записник. Писани приговор упућен на рад здравствених радника Дома здравља Лесковац мора садржати:

  • податак о здравственом раднику на кога се односи приговор (из идентификационе картице коју он носи)
  • датум подношења приговора
  • детаљан опис разлога за подношење приговора
  • податке о подносиоцу приговора (име и презиме, адреса и број телефона), а ради достављања одговора или комуникације са пацијентом.

У року од 5 дана, заштитник пацијентових права разматра приговор, цени његову основаност, даје правни савет пацијенту, или га упућује на надлежну установу.

Одговор пацијенту мора бити достављен најкасније у року од 8 дана од дана подношења приговора.

За приговор се можете обратити на телефон 016/216-961.