ЈН услуга мобилне телефоније

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116 16000 Лесковац,
са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуге МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА НЕ ОТВАРАТИ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 24.06.2019. године до 10:00 часова.

Конкурсна документација

Позив