Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове

Помоћник директора за немедицинске послове:
дипл.економиста Горица Стаменковић

Укупан број радника у Служби 108

Квалификациона структура:

 • VII – 12
 • VI – 6
 • V – 2
 • IV – 19
 • III – 18
 • II – 1
 • I – 49

Контакт телефон Службе:

016/243-826

Опис службе

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове је посебна немедицинска служба Дома здравља и чине је три оделења:

 • Оделење за правне послове
 • Оделење за економско-финансијске послове
 • Оделење за техничке и друге послове

Послови Службе:

 • израда предлога, образложење предлога и коначна редакција текста општих аката,
 • израда уговора о раду и контрола уговора о раду за огранке Вучје и Грделица,
 • пријава и одјава запослених код надлежних завода,
 • заступање пред судовима и другим државним органима,
 • израда одлука, решења и уговора
 • утврдјивање одговорности због повреда радних обавеза и проузроковања штете,
 • заштита пацијентових права
 • учешће на тендерима и израда тендерских уговора,
 • средјивање и ажурирање архиве и архивске градје и излучивање архивске градје
 • израда повредних листа и други послови у вези са заштитом на раду,
 • текући послови ( решења, одлуке, записници, потврде о радно-правном статусу и појединачним правима и др. )
 • формирање и циркулација документације из финансијског пословања,
 • водјење главне књиге и аналитичке евиденције,
 • примена контног плана и евидентирање свих књиговодствених промена,
 • обрачун и исплата зарада,
 • имплементација уговора,
 • спроводјење поступака јавне набавке,
 • испуњавање финансијских обавеза према добављачима,
 • магацинско пословање,
 • израда финансијских извештаја и завршног рачуна,
 • одржавање техничке исправности уредјаја и објеката,
 • сервисирање апарата и уредјаја,
 • прање веша,
 • занатски радови,
 • одржавање хигијене,
 • противпожарна заштита,
 • физичко обезбедјење и др.

 Оделење за правне послове

Одсек за кадровске послове
шеф одсека : дипл правник Слађана Стефановић

Одсек за правне послове
шеф одсека : дипл правник Дејан Стојановић

Контакт телефон :
016/213-518

Радно време:
Радно време Оделења за правне послове је понедељак-петак од 07-14:30 и једна субота месечно.

Оделење за економско-финасијске послове

 • Одсек за финансијске послове
 • Одсек књиговодства
 • Одсек за израду фактура и плана
 • Одсек за јавне набавке
 • Одсек за финансије стоматологије

Контакт телефон:
016/244-954

Радно време:
Радно време Оделења за економско-финасијске послове је понедељак-петак од 07-14:30 и једна субота месечно.

Оделење зе техничке и друге послове

Шеф Оделења:
Зоран Величковић