ЈН Лабораторијски материјал

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку ЛAБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НЕ ОТВАРАТИ» а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 18.07.2019. године до 12.00 часова.

Позив

Конкурнса документација