ЈН Сервисирање стоматолошких апарата

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116 16000 Лесковац, са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ АПАРАТА а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 23.05.201 9 године до 1 0 00 часова.

 

Позив
Конкурсна