ЈН Стоматолошког материјала

-ЛЕКОВИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ РЕШЕЊЕ АЛИМС-а
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА – ЛЕКОВИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ РЕШЕЊЕ АЛИМС-а, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 20.10.2017 године до 10.00 часова.

Позив

Конкурсна документација