ЈН текуће одржавање водоводне и хидрантске мреже са заменом резервних делова

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 13.10.2016.г до 12 часова.
Јавно отварања понуда понуда извршиће се 13.10.2016.г. у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.

Позив
Конкурснa документација
Одлука