ЈН Санација подова

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са
назнаком: «Понуда за јавну набавку радова – поправка подова у објектима
Дома здравља Лесковац, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт
телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до
07.11.2018. године до 10.00 часова.

Конкурнса документација

Позив

Продужење рока

Измена документације