Позиви за јавне набавке

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.

ЈН СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
«Понуда за јавну набавку СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, НЕ ОТВАРАТИ»,
а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 20.02.2019. године до 10.00 часова.

Конкурсна документација

Позив 

Питање

JН ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Дом здравља Лесковац, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности и позива понуђаче да поднесу своје понуде. Предмет јавне набавке мале вредности је: ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком:«Понуда за јавну набавку
„ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ“
НЕ ОТВАРАТИ,а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 11.02.2019.године до 10.00 часова.
Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Конкурсна документација

Позив

Конкурсна-спремачице измена

Продужење рока

Закључен уговор

ЈН Oсигурање имовине, осигурање запослених, осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла и каско осигурање појединих возила

Дом здравља Лесковац, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности и позива понуђаче да поднесу своје понуде. Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуга осигурања имовине, осигурања запослених, осигурања возила од аутоодговорности и лома стакла и каско осигурање појединих возила, обликован у партијама и по врстама осигурања:
ПАРТИЈА 1 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
1. Осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске објекте , опрему и залихе са укљученим допунским ризиком излива воде из инсталација, на “први ризик“
2. Осигурање машина од лома
3. Комбиновано осигурање електронских рачунара
4. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
5. Осигурање стакла од лома
ПАРТИЈА 2 – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја- незгоде
ПАРТИЈА 3 – ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
7. Обавезно осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла
8. Каско осигурање појединих возила

Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са назнаком: «Понуда за јавну набавку услуга осигурања зграда, опреме, стакла, лица запослених и осигурања возила од аутоодговорности, НЕ ОТВАРАТИ», а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 08.01.2019. године до 12.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Конкурнса документација

Позив

Питање

ЈН Санација подова

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац , Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац, са
назнаком: «Понуда за јавну набавку радова – поправка подова у објектима
Дома здравља Лесковац, а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт
телефон. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до
07.11.2018. године до 10.00 часова.

Конкурнса документација

Позив

Продужење рока

Измена документације