ЈН РЕАГЕНАСА И ТРАКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом предметне јавне набавке и позивом за подношење понуда, објављним на Порталу јавних набавки. Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:

Дом здравља
Лесковац , Светозара Марковића 116 , 16000
са назнаком:
« Понуда за јавну набавку РЕАГЕНАСА И ТРАКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ НЕ ОТВАРАТИ » а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон. Понуда се сматра благов ременом ако је наручиоцу поднета до 25.05.2020 године до 10:00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.